Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra november, 2006

Kirkescene er fellesskapsfiendtlig

Av: Sjur Jansen
I dagens menigheter møtes man i et stort lokale der det er en scene og mange sitteplasser. Denne scenetradisjonen har uheldige sider.
Scener er fellesskapsfiendtligeScener skaper perfeksjonismeScener binder det allmenne prestedømmeScener betyr passivitetMan skjønner hvor fellesskapsfiendtlig scenen er hvis man flytter den inn i et hjem. La oss si jeg inviterer noen gjester hjem. Jeg hilser på dem i døra og ber dem sette seg ned i sofaen. Jeg snakker med lav stemme slik at de skjønner at de må fatte seg i korthet og roe seg der de sitter. Jeg gir dem ikke noe mat. Jeg slukker lyset i stua og setter på en lampe som rettes mot meg slik at all oppmerksomhet er konsentrert om meg. Siden dette opplegget er ganske uvanlig i et hjem der man har invitert gjester, må jeg forklare ordningen for gjestene. Jeg sier at opplegget for kvelden er jeg, og to venner jeg har, skal synge noen sanger og holde en timeslang preken. Da er det forbudt for gjestene å si noe. Til nød kan de gå på …

Menighetstradisjonene er i veien

Av Sjur Jansen
I dag er det få som er i en livsutvikling i retning det allmenne prestedømme. Noe er fundamentalt galt i mange norske menigheter. Jeg tror det starter med at menighetene endrer rammene slik at man blir bedre sett. Da kan man komme inn i en god spiral. I dagens menigheter blir enkeltmennesker dårlig sett på grunn av tradisjoner som har dukket opp gjennom årenes løp. Man sitter for eksempel på benker i kirken og ser de andre i nakken. Prest eller pastor preker og gospelkor synger. Enveiskommunikasjon.

Måltid er viktig for fellesskap
Løsningen er å gå tilbake til en samlingsform som beskrives i Det nye testamentet: Man møttes i hjemmene rundt et måltid. Det fantes ikke kirker den gangen.

I hjemmene
Ved å samles rundt et måltid i et hjem, blir alle sett. Å bli sett er en forutsetning for utveksling av kjærlighet, for god undervisning, for selv å bli med i det allmenne prestedømme.

Alle er prest
Ved å fjerne topp-prest og topp-pastor, som det ikke er bibelsk dekning for å ha, vil …

Smakebiter fra det allmenne prestedømme

Av Sjur Jansen

Miniapostler
Det var ikke bare apostlene som motiverte i gang de første menighetene i landområdene utenfor Jerusalem. Det allmenne prestedømme (vanlige kristne) var i sving før dem. Les Apostlenes gjerninger i Det nye testamentet.

Alle kan døpe
Paulus ble døpt av en som nylig var blitt kristen (en disippel). Han ble ikke døpt av en med embete til å døpe, en prest for eksempel, for slike embeter fantes ikke.

Samlinger i hjemmene
Urmenighetene møttes i hjemmene, ikke i kirker.

Husorganisk kjærlighet
Apostlene disponerte ingen menighetskasse slik mange hevder, de disponerte kun noen gaver som ble gitt til dem personlig. Generelt ble mat og andre gaver delt i hver husmenighet.

Husdiakoner
Ur-diakonene drev muligens sin tjeneste ut fra sitt eget hjem.

Måltid med nattverd
De urkristne møttes rundt et måltid. Hver bidro med sitt; en sang, en bønn, en oppmuntring eller hva som helst.

Gud snakker med hvem han vil
Den hellige ånd ba en disippel om å legge hendene på Paulus. Det var ingen leder…

En venn er sliten. Hva bør du tilby?

Av Sjur Jansen

A) Gudstjeneste, preken, kristenrock og åpen kafé.
B) Middag hjemme og ryddehjelp.

Hvis du mener løsning B er best:
Hvorfor bruker du og menigheten da så mye tid på løsning A? Hvorfor er menighetens husgrupper bare en ekstra-aktivitet i menigheten? Hvorfor har dere ikke lagt tyngdepunktet i løsning B? Hvorfor er ikke stormenighetens aktiviteter redusert? Hvorfor er ikke husgruppene satt fri? Det er på tide å omdefinere hva menighet egentlig er. Urmenighetene må være forbildet. Men norske prester og pastorer sitter fast i gamle tradisjoner. Antagelig er det menighetsmedlemmene selv som må flytte tyngdepunktet fra A til B. Hvem er det? Det er deg, det.

Gir hierarki dårligere rammer for kjærligheten?

Av Sjur Jansen

Her er et spørsmål jeg har fått tilsendt angående mitt menighetssyn:

Du skriver at "det er ikke til å komme bort fra at hierarki i seg selv gir dårligere rammer for den interne kjærligheten i menigheten." Mener du da at Guddommen setter dårlige rammer for seg selv, gjennom den hierarkalske oppbyggingen som eksisterer der?

Mitt svar: Jeg bruker ordet hierarki i forbindelse med gjennomskjæringsrett. Utgangspunktet er altså en uenighet blant mennesker i menigheten og hvordan den uenigheten kan løses på en mest mulig kjærlighetsfull måte.

Gud er perfekt. Man kan ikke sammenligne Gud med mennesker. Jeg tror neppe det er uenighet i Treenigheten. Gud kan ikke være i strid med seg selv. På norsk har Treenigheten fått en sammensetning av ord som er ganske forklarende: ”Tre-enigheten”, sagt på en annen måte: ”Tre som er enige”. Da er en eventuell gjennomskjæring irrelevant.

Om det er riktig å bruke ord som hierarki om Treenigheten, tviler jeg på. Men dette er et tema jeg ikk…

Undersøkelse: Folk blir ikke sett i tradisjonelle menigheter

Av Sjur Jansen
Bjørgvin bispedømme har gjort en undersøkelse blant sine ulønnede medarbeidere. Den sier:

"I kyrkjelydsarbeid kan ein møte menneske som sa ja til ei oppgåve på eit tidspunkt, og seinare aldri er spurt om korleis arbeidet går, om dei trivst, om ting kan gjerast annleis eller om dei ynskjer å slutte i tenesta. I undersøkinga var det nokre til dels sterke kommentarar på at ein har hatt ei teneste over tid, ingen har nokon gong spurt etter den og til slutt gjer ein beskjed om ein trekkjer seg, for så å ikkje få nokon kommentar.”

Jeg kom frem til det samme analyse for noen år siden. Dette er et generelt problem i tradisjonelle norske menigheter. Det er to måter å forsøke løse problemet på. Enten må man satse på sterkere og bedre lederskap. Eller så må man satse på organiske hussamlinger.


Jeg tror det siste er best, for da tar man problemet ved roten. I organiske hussamlinger foregår tjeneste og fellesskap på samme sted. Man behøver ikke vente på et julekort fra lederen, men…

Husmenigheter i NT

Av Sjur Jansen
Det nye testamentet viser at de kristne pleide å samles hjemme. Hver lille gruppe ble kalt menighet. Her er noen eksempler:

MENIGHETEN HJEMME HOS NYMFA
Kolloserne 4.15: "Hils våre søsken i Laodikea, og Nymfa og menigheten som samles hjemme hos henne."

MENIGHETEN HJEMME HOS FILEMON ELLER ARKIPPOS
Filemon: "Paulus, Kristi Jesu fange, og vår bror Timoteus hilser vår kjære venn og medarbeider Filemon, vår søster Appia, vår stridskamerat Arkippos og menigheten som samles i ditt hus: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!"

MENIGHETEN HJEMME HOS PRISKA OG AKVILAS
Romerne 16.3: "Hils Priska og Akvilas, mine medarbeidere i Kristus Jesus. De satte livet på spill for min skyld, noe ikke bare jeg, men alle hedningkristne menigheter takker dem for. Hils også menigheten som samles hjemme hos dem."

Den samme husmenigheten er også omtalt slik i korinterbrevet 16.19.

MENIGHETEN HJEMME HOS ONESIFOROS:
2. Timoteus 4.19: "Hils Priska …