Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra 2008

Hvordan påvirker ansettelseskontrakter Kirken?

Prester i dag må spørre biskopen om lov før de tar ekstrajobb, det slapp heldigvis Paulus, Akvillas og alle de andre i Det nye testamentet (NT). Under viser jeg eksempler fra «presteloven» i Norge, dvs Tjenesteordning for menighetsprester, Fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon 19. oktober 1990 og endret av Kultur- og kirkedepartementet 16. april 2004.

Slike bestemmelser er ikke oppsiktsvekkende når det gjelder firmaer og organisasjoner. Men bestemmelsene skurrer når man sammenligner med livet blant de første kristne:
1) Alle hadde de samme religiøse rettighetene.
2) Prest og biskop var opprinnelig samme tjenesteperson.
3) De opprinnelige prestebiskopene hadde ingen over seg eller under seg.
4) Fellesskap var viktig, man holdt måltidssamlinger i hjemmene, kirker fantes ikke.

Staten bestemmer oppgavene til presten: «Presten skal også utføre andre gjøremål som er eller måtte bli pålagt ved lov eller bestemmelse av Kongen eller departementet.»

Hierarkiet gir instruksene: «Biskopen kan ved…

Overlevelsesguide for deg som er bundet av den kirkelige Tradisjon

I Bibelen skriver Peter at alle kristne er prester. Paulus oppfordrer alle kristne til å komme med innslag når det er samling. Urmenighetene møttes i hjemmene rundt et måltid. Det var full likestilling og ikke noe religiøst hierarki. Men så kom Tradisjonen.

Er ditt menighetsliv, eller ditt kristne liv generelt, bundet av Tradisjonen, så les disse påstandene som det er vanlig at tilhengere av Tradisjonen kommer med.

Påstand 1: Tradisjonen er ikke i strid med Bibelen.
Svar: Begrepet erkebiskop finnes ikke i Bibelen, det er noe Tradisjonen, altså generasjonene etter de første kristne, har funnet på. Det fins mange slike eksempler. Peter skriver at de eldste i menigheten (kalles gjerne prester i dag) ikke skal bestemme over flokken, men Tradisjonen ga prestene en slik rett. Paulus skriver at en eldste skal være sin egen sjef, men Tradisjonen fant på presten skal ha en biskop til sjef.

Påstand 2: Tradisjonen skifter aldri mening.
Svar: På konsilet i Trient i 1546 bestemte katolikkene at Manasse…

Likheten mellom Tradisjonen, frimureri og gnostikere

Mange kristne har Tradisjonen, kort forklart kirkehistorien, som rettesnor når de skal ta stilling til teologiske eller verdimessige spørsmål. De hevder at Tradisjonen og Bibelen spiller så tett på lag at det finnes ikke konflikt mellom dem, og at begge to kan og skal brukes som veileder.

Men det er mange konflikter mellom dem, her er én: I Bibelen står det at Jesus kritiserer folk som kler seg i flotte religiøse klær og som gjerne vil at andre skal hilse pent på dem slik at de får seg en opphøyd posisjon. Dette står i Markusevangeliet kapittel 12.

Senere, en eller annen gang i Tradisjonen, startet likevel prester å kle seg opp med flotte klær og begynte å kreve at resten av menigheten skulle hilse pent på dem. Spesielt i den ortodokse kirke har man hilseritualer foran ledere. Men også innen den katolske kirke må man knele foran biskopen.

EN HEMMELIG TRADISJON?
På slutten av 300-tallet var det en kar som het Basilios som var aktiv innen den ortodokse kirke. Han ble utnevnt til helgen både…

Overlevelsesguide for kvinner som blir undertrykt i menighetslivet

De første kristne viste full likestilling i menighetsliv og ekteskap og var dermed svært radikale i forhold til antikkens maskuline kultur. Under viser jeg korte svar på vanligste argumentene som brukes mot kvinner som undertrykkes i kristne miljøer i dag. Men først noen bibelsteder som tydelig viser likestilling:

«Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.» (Galaterbrevet 3:28) Hvis man mener at kvinner er unntatt fra dette sitatet og skal forskjellbehandles, åpner man for å gjøre det samme med de andre gruppene som nevnes.

«Kvinnen rår ikke over sin egen kropp, det gjør mannen. På samme måte rår ikke mannen over sin egen kropp, det gjør kvinnen.» (1. Korinterbrev 7:4). Tydeligere kan det neppe sies.

Paulus oppfordrer gifte kvinner til å være sjef på familiens gårdsbedrift med jorder og eiendeler (1. Timoteusbrev 5:14). Dette bibelverset kan isolert sett strekkes til å hevde at kvinnen skal være sjefen til sin…

Biskop Nordhaugs nødsfall-teologi

Norge har utnevnt en ny biskop i dag. I sommer skrev jeg kritisk om teologien hans da han hadde et innlegg i avisen Vårt Land. Et øyeblikk fremsto Halvor Nordhaug i innlegget som "liberal" fordi han argumenterte for å la ikke-teologer døpe, ordne nattverd, stå for begravelser og gudstjenester. Men da han skulle begrunne sitt syn lenger ut i innlegget, var det ut fra en nødssituasjon, egentlig mener Nordhaug at kun prester skal kunne døpe osv.

Stakkars Ananias som døpte Paulus, han ryker ved alle kravene til Nordhaug: Ikke prest, ikke teolog, ikke vigslet, ikke fått fullmakt, ikke under tilsyn av prest.

Statsråd Giske sa dette i en pressemelding fra departementet:
"Nordhaug vil tilføre bispekollegiet verdifull kompetanse innen teologi og praktisk kirkeliv."

Siden den nye biskopen er så flink i teologi, bør han lett kunne svare på mine spørsmål.

Her er mine 10 spørsmål til den nye biskopen:
1. Hvor i NT står det at prester skal ordne begravelser?
2. Hvor i NT står det at…

Myten om at kristne er mot vitenskap

Darwin-året 2009 nærmer seg. Da vil mange gå i mytefellen og tro at kristne er mot vitenskap. Allerede nå, i november 2008, kan jeg lese avisinnlegg der ateister maler et falsk bilde av situasjonen. De later som at evolusjonsdebatten handler om vitenskap mot tro. Men debatten om evolusjonslæren handler sjelden om hva som står i Bibelen. De aller fleste debattene handler om fakta. Forskjellen mellom ateister og kristne er hvordan man tolker fakta.

Alle er for eksempel enige om at det fins fossiler i fjellene. Og alle er enige om at det fins ulike lag i fjellene. Og alle er enige om at lange fossiler, for eksempel en trestamme, kan gå tvers gjennom mange lag i fjellet. Spørsmålet er hvordan man tolker slike trestamme-funn. Det første tanken burde, etter min mening, være at hvert lag ikke representerer millioner av år, for da ville jo treet ha råtnet i mellomtiden og vi ville ikke ha funnet et tre-fossil i dag.

Jorda kan godt være millioner av år likevel, men det er et annet tema enn alder…

Oppfordrer kirkegjengere til å korse seg oftere

Prest Per Arne Dahl mener norske kristne gjerne kan korse seg oftere, selv om de ikke er katolikker. I Aftenposten i dag skriver han stadig flere tegner et kors mellom panne, bryst og hjerte når de kommer inn en luthersk kirke eller i en frikirke, slik katolikker gjør. Han oppforder folk til å øve seg på dette og viser en tegning som pedagogisk stipler opp ruten fra pannen til hjertet.

Jeg gjør meg noen tanker om dette:

1) Det står ingenting i Bibelen om en slik skikk.

2) Men det er etter min mening ok med nye skikker blant kristne så lenge skikkene bygger opp og så lenge de ikke bryter med Bibelens grunnverdier. Bibelen gir rom for ulik kultur.

3) Oppfordring til korsing viser nok en gang at kirkesamfunnene trekkes mot Tradisjonen. Jeg mener vi heller bør konsentrere oss om grep som gjør at fellesskapet kan få bedre rammer. Det vil si at presten sier fra seg sin hierarkiske posisjon og at man samles som venner, gjerne privat rundt et måltid slik de første hadde som skikk.

4) Innlegget til…

Husittbevegelsen protesterte før Luther

På 1500-tallet protesterte Luther (Tyskland) mot katolikkene. Men før Luther protesterte Jan Hus (Tsjekkia) og Husittbevegelsen på 1400-tallet. Og før Husittbevegelsen var Wycliffe (England) på banen, det var på 1300-tallet. Og før Wycliffe gikk Valdenserne (Alpene) rundt med sitt budskap på 1100-tallet. Protester mot kirkelige hierarkier har pågått gjennom århundrer.

De som protesterer har ofte noen felles verdier og ideer, de går gjerne inn for en form for allment prestedømme og de oversetter gjerne deler av Bibelen til sitt lands språk for at det allmenne prestedømme, altså alle kristne, skal kunne lese Bibelen uten biskop-filter.

De som gjennom historien har protestert mot kirkehierarkiene og dens kultur og teologi, har ofte også til felles at Kirken myrdet dem. Også Jan Hus i Husittbevegelsen ble myrdet. Dødsdagen hans er helligdag i Tsjekkia, og en statue av ham kan du se på det gamle torget i Praha, i følge Wikipedia.

Jan Hus avviste rikdom, korrupsjon og hierarki i den katolske k…

Hva betyr prest? Peter viser det allmenne prestedømme

Det er to ord for prest i NT. Vet du forskjellen? Her kommer en forklaring.

Apostelen Peter skriver et brev som han retter til alle kristne. Han oppfordrer alle til å bli et hellig presteskap. Etterpå bruker han også uttrykket kongelig presteskap om alle kristne. Av sammenhengen kommer det frem at han tenker på Kristus som konge. Det er altså én konge, og resten er prester.

Peters 1. brev 2,9: «Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, (...).» Dette mener jeg viser prinsippet om det allmenne prestedømme, alle kristne er prester.

Ordet Peter bruker her for prest, er hierateuma. Det finnes bare noen få steder i NT og ble brukt om prester i GT. Det radikale med Peters budskap, er at nå skal alle være prester, ikke bare noen få. Man går fra GT-paradigme til NT-paradigme.

Det fins to ulike greske ord som i dag ofte oversettes til prest:
• Hierateuma = prest
• Presbyter = eldste = «prest»

Å oversette presbyter til prest, kan skape misforståelser. Ved dette punktet syn…

Da Paulus sa at mannen er kvinnens hode, gikk han inn for full likestilling

"Mannen er kvinnens hode", skriver Paulus to ganger i Det nye testamentet (NT). Hva i all verden mener han med det? Han skriver jo et annet sted at kvinnen skal være sjefen på familiegården, og han skriver "her er ikke kvinne eller mann" og mye annet som viser full likestilling?

Under skal jeg skrive om hodetekstene til Paulus og komme med en helt annen tolkning enn den vanlige som er at mannen skal være sjefen til kona, men aller først litt om mannens liv i antikken:

For en vanlig gresk mann i antikken, hvis han ikke var en slave, var livet omtrent slik: Slavene fikset jobben og kona sørget for huset. Han selv tuslet rundt og hadde filosofiske og politiske samtaler med andre menn. En vanlig mann kunne ha minst tre kvinner, helt åpenlyst: En selskapsdame (hetaera), en prostituert og en kone.

Også selskapsdamen var prostituert, men hun hadde utdannelse og kunne delta i filosofiske samtaler på fest. Generelt fikk ikke kvinner utdannelse i antikken. For å få anledning ti…

Å gå foran som en tjener

Paulus oppfordrer andre til å kopiere eller herme det han sier/gjør. Han bruker et uttrykk fra teateret, ordet ligner på pantomime. Dette er et annet bilde enn å være en leder som får en stadig større flokk som lederen må administrere. En tjener er en som oppfordrer andre til å gå inn for den samme ideen som tjeneren formidler. Det er ideen/holdningene som sprer seg, det er altså evangeliet som sprer seg, det vil si troen og verdiene.

Det er omtrent slik: «Se på meg, jeg tar meg av folk, og jeg underviser om kristen tro. Du kan gjøre det samme der du bor. For nå drar jeg straks videre til neste by.»

Det greske ordet hegeomai ble tidligere oversatt til veiledere i norske bibler. I dag oversettes det til ledere. Den nye oversettelsen kan diskuteres. En av betydningene av ordet er å gå foran. Ordet brukes også når noen går foran med et dårlig eksempel, for eksempel i 2. Tess 3: «Vi hører nemlig at noen blant dere ikke holder orden på livet sitt; de arbeider ikke, de bare går og driver.&qu…

Lederskap må ikke bremse det allmenne prestedømme

Lederskap blant kristne må ikke ha bivirkninger som gjør at rettighetene, pliktene eller livet til vanlige kristne bindes. Dette gjelder for eksempel:


allmenn rett til å prekeallmenn rett til å døpeallmenn rett til å ta initiativallmenn rett til å hjelpeallmenn rett til å drøfte teologi I kristne organisasjoner, slik som forlag, skoler eller hjelpeorganisasjoner, foregår det for eksempel ikke dåp, derfor kan det godt være en leder der, for det gir få eller ingen bivirkninger som rammer vanlige kristnes rettigheter. I menigheter derimot, foregår det dåp, derfor må en lederrolle der utføres med stor forsiktighet slik at alles rettigheter ikke bare blir beskyttet teoretisk sett, men blir fremelsket. I praksis betyr det at man ikke kan ha ledere i menigheter, kun tjenere. For med en gang man kaller noen for en leder, da pleier det å følge med noen leder-rettigheter, og da snakker vi plutselig om eneretten til å preke, døpe osv. Men en enerett står i konflikt med den allmenne retten, derfo…

What anyone could do in the early church

This is my view built on the NT in the bible:

Mini-apostles
It wasn't only the apostles who motivated people to get together as believers in the area around Jerusalem. Others in the church (ordinary Christians) were way ahead of them.

Any believer could baptise
Paul was baptised by a newly converted (a disciple). He wasn't baptised by an ordinated person, for example a priest. There were no professionals.

Meetings in the home
The first congregations met in homes, not in churches.

House-organic love
The apostles didn't administrate the money in the first congregation as many claim to day. They administrated a few gifts that were given to them personally. Food and other gifts were shared within each home congregation.

Home-deacon
The first deacons probably provided their services from their own homes.

A meal with the eucharist / holy communion
The first Christians gathered around a meal. Everyone contributed with a song, a prayer, an encouragement, anything.

God talks to whoever he want…