Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra juli, 2007

Hva betyr ekklesia?

Begrepet menighet er ikke lett fordi det i NT brukes både om husmenigheter, om alle husmenigheter i et område og om alle kristne som en universell menighet.

Det greske ordet for menighet, ekklesia, betyr forsamling. Paulus skriver slik i et av brevene sine (Kolloserne 4.15):

"Hils våre søsken i Laodikea, og Nymfa og menigheten som samles hjemme hos henne."

Det kan høres ut som smør på flesk: En forsamling som samles. Men det kan kanskje forstås som når Stortinget samles. Stortinget eksisterer også når Stortinget ikke er samlet i stortingssalen.

NT er skrevet på gresk. De kristne hentet ord fra omgivelsene. Her er en beskrivelse av ordet ekklesia slik det ble brukt utenfor de kristne sammenhengene (hentet fra Wikipedia-leksikonet):

”Ekklesia var den demokratiske folkeforsamlingen i oldtidens Athen. Etter Solons reformer i 594 f.Kr. ble den åpen for alle mannlige borgere over 18 år. Forsamlingen var åpen for alle borgere, uansett klasse, til å stemme for magistrater, i tillegg til …

Preposisjonen som gjør kvinnen Junia til apostel

Apostel betyr utsending/budbringer med fullmakt fra oppdragsgiveren. Jesus hadde over 70 apostler, men det er de 12 som er mest kjent. Etter at Jesus hadde reist til Faderen, fortsatte apostlene med sin tjeneste. I tillegg reiste også andre kristne rundt og evangeliserte. Faktisk var det ikke ”heltidsapostlene” som først evangeliserte i bred skala. De første var vanlige kristne som ble forfulgt og som måtte rømme langt av sted. De benyttet anledningen til å reise enda mer rundt og drev evangelisering. Dette står i Apostlenes Gjerninger i Det nye testamentet. Sort på hvitt står det at da holdt apostlene seg hjemme.

Ordet apostel er gresk. På latin heter det misjonær. Med det ordet blir det hele mer hverdagslig. Vi snakker altså om misjonærer.

På et senere tidspunkt skriver apostelen Paulus et brev til menigheten i Roma. Det finner du i Det nye testamentet, for eksempel på www.bibelen.no. På slutten av brevet hilser han til mange personer, pluss noen husmenigheter (de hadde ikke kirker …

Norske menigheter slår GT i hierarki

Hierarki er satt sammen av ordene hier og arki. Hier har noe med hellig å gjøre. Arki har noe med herske å gjøre. Hierarkibetyr altså hellig herskesystem.

Eller sagt på en annen måte: Hierarki er prestesjefer satt i pyramidesystem etter rang.

Stavelsen arki finnes i ord som erkebiskop. Men som jeg har sagt før, slike arki-ord eksisterte ikke blant NTs urmenigheter. Dette burde få vår oppmerksomhet siden GT opererer arki-ord som for eksempel synagogeforstander (archisunagôgon, Apg 18,17, Lukas 13,14 osv) og øversteprest (archiereus, Hebr 9,11 osv).

Det kom altså et nytt system i NT. Riktignok finnes ordene også i NT, slik jeg henviste til over, men man skjønner av sammenhengen at det er snakk om foreldede ordninger. De første kristne misjonærene ble for eksempel tatt til fange av slike arki-personer og da må man jo bruke GT-titlene for å fortelle historien som står i NT, Apostlenes gjerninger.

I NTs menighetsliv er arki-ordene borte. Det er påfallende siden det hadde vært lett å bringe de…

Lær deg et nytt ord: Påkristning

Dag Selander, som nå og da legger inn kommentarer på bloggen min og på Are Karlsens blogg, har sin egen blogg. Han skriver om et nytt begrep: Påkristning. Dette er det motsatte av avkristning. Men ikke helt motsatt, for påkristningen skjer på en litt annen måte enn avkristningen. Det er Elisabeth Sandlund som holder et foredrag om påkristning i Sverige som du kan se på web-TV her. Sandlund var ateist frem til noen år siden.

Hun forteller for eksempel at kirkebygninger i dag blir brukt på en annen måte enn før. Folk går inn og setter seg i kirken helt alene midt på dagen. Det er et eksempel på påkristning selv om gudstjenestene er lite besøkt. Andre eksempler er Alpha-kursene, eller når folk strømmer til kirken når lokalsamfunnet er rammet av sorg eller katastrofe.

Noen av konklusjonene hennes er jeg ikke enig i, hun mener blant annet at man ikke bør røre gudstjenestenes rammer. Men nok om det her, foredraget er bra og det er artig med nye ord når det er substans og mening bak nyordene…

Er apostler viktigere enn misjonærer?

Apostel på gresk er det samme som misjonær på latin. I alle år har kirkesamfunn og menigheter sendt ut misjonærer. De siste årene har en del kristne miljøer begynt å ta i bruk ordet apostel, men da med et nytt innhold, som om apostel er noe annet enn misjonær.

Apostel på gresk betyr en som er utsendt fra en oppdragsgiver og som har fått fullmakt til å handle på oppdragsgiverens vegne. I Bibelen står det for eksempel om en del menigheter som sammen valgte noen personer til å transportere en større pengesum frem til noen fattige. Disse pengetransport-utsendingene ble kalt for menighetenes apostler. Misjonærbegrepet er altså vidt, alt fra å frakte penger til å fortelle evangeliet i andre land.

Apostel/misjonær betyr utsending, derfor må en apostel-/misjonærtjeneste uansett bety at den ikke foregår hjemme. I stedet for å si misjonær/apostel, så kan man gjerne begynne å si utsending. Da tydeliggjør man at man er på reise og at man har en oppdragsgiver.

Det fins tre oppdragsgivere for utsendin…

Enda et menighetshierarki: Cover-systemet

Det fins mange argumenter for å hevde at urmenighetslivet var ikke-hierarkisk og at man opprinnelig la tyngdepunktet i hussamlinger der man møttes rundt vennemåltider. Dette har jeg selv blitt tilhenger av og deltatt i det siste året. Jeg snakker altså om tyngdepunkt. Det vil si at jeg synes det kan være bra med hierarki i kristne organisasjoner eller enkeltprosjekter. Men jeg tror det er uheldig med hierarki i det grunnleggende kristne fellesskapet. I dag fins det minst fire former for menighetshierarkier:Embeter slik som biskop, prest og diakonSelvutnevnt toppleder (pastor eller apostel) som lager varianter av hierarki under segDemokratisk hierarki av ulike varianter med pastor/forstander som topplederRollesystem med autoritet/underordningDen fjerde varianten – underordningsrollesystemet - er ikke så godt kjent. Jeg har lært litt om dette opplegget i det siste. Opplegget kan også kalles cover-systemet og er omtrent slik:Apostel er over alle andreProfet er over evangelist Enker er ov…

Scenekirker gir oss menighetsstjerner

Lær deg to nye ord: Scenekirker og menighetsstjerner.

Scenekirke = en menighet som har sitt tyngdepunkt i en scene inne i kirken.

Menighetsstjerne = en person som har en dominerende plass på scenen i en scenekirke og som blir sett opp til og som har fordeler som de andre i menigheten ikke har.

Kristenkjendis derimot, er ikke nødvendigvis en menighetsstjerne. Personen kan være kjent som kristen forfatter.

ENDRET BRUK AV OPPHØYDE KVADRATMETER
De fleste kirkesamfunn har menigheter med en form for hierarki som disponerer noen kvadratmeter til enveiskommunikasjon overfor resten av menigheten i hovedsamlingene. En betydelig andel av disse kirkesamfunnene er pinsekarismatiske som de siste årene har endret praksis angående disse kvadratmeterne. Man har sluttet å kalle kvadratmeterne for plattform. I dag er det vanlig å si scene. Når praksis endres, finner man på nye ord som passer bedre til den nye situasjonen. Mon tro om også ordet menighetsstjerne vil bli oppfattet nøytralt og positivt om noen …