Gå til hovedinnhold

Kirkehistorie – årstall og hendelser i kristendommen

Kristendommens historie i verden og i Norge. Et utvalg årstall og hendelser.

1

Jesus blir født i Betlehem i år 1, et stykke utenfor Jerusalem. Tidspunktet kan diskuteres med noen års slingringsmonn. 

30

Jesus starter sitt virke. Han får elever, helbreder folk og refser den religiøse overklassen. 

33

Jesus blir dømt av Pilatus, korsfestet og står opp igjen (påske), drar til himmelen (Kristi himmelfarts dag) og sender sin hellige ånd (pinse). 

Peter, en av elevene/vennene til Jesus, holder en tale der han sier at Gud øser sin ånd over alle mennesker, enten de er kvinner, menn, gamle eller unge. 3000 blir døpt den dagen (fremdeles pinse).


De kristne fortsetter med samlinger i hjemmene, helbredelser og misjonering slik Jesus hadde vist dem. 

35

Paulus, en som jager kristne for å sette dem i fengsel, blir selv kristen.

44-95

Det nye testamentet skrives av flere forfattere over mange år. Fire av elevene til Jesus skriver om hans liv og grunnen til at han steg ned til oss: "For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. " 

Mange av tekstene i NT er brev som Paulus sender til menigheter og enkeltpersoner. Noen av de kristne drar helt til India for å misjonere. Andre drar til Spania og Etiopia. 

100-tallet

Mange kristne blir drept av myndighetene fordi de nekter å følge statsreligionens ritualer som er å ofre til den romerske keiserens bilde i tempelet, som om han var en gud.
Forfølgelsene varer til 300-tallet.

200-tallet

Tidlig på 200-tallet er det indikasjoner på at Origen bruker en liste med de 27 tekstene som NT består av i dag.

301

Armenia gjør kristendommen til statsreligion.

314

Albania tillater kristendommen.

313

Keiser Konstantin gjør kristendommen lovlig i Romerriket som strekker seg rundt hele Middelhavet. I årene etter favoriserer han kristendommen og påvirker skikkene ved å innføre pompøse kirkebygninger. Kirkene hermer også etter den romerske kulturen og innfører prosesjoner, korsang og lignende i samlingene. Konstantin utstyrer biskopene med   hvite luer slik man bruker i rettsvesenet.

324

Konstantin flytter den romerske hovedstaden fra Roma i vest til Konstantinopel i øst. Konstantinopel ble tidligere kalt Bysants. I dag heter byen Istanbul og ligger i Tyrkia. Vikingene kalte byen Miklagard.

325

En del kristne er samlet i kirkemøte i Nikea og lager trosbekjennelse for å vise avstand til arianismen. Det er Konstantin som har tatt initiativ til møtet. Nikea (Iznik) ligger 12-15 mil fra Konstantinopel. 

Det første klosteret bygges i ørkenen.300-tallet

Flere kirkemøter sier at det ellers er enighet om at de 27 tekstene i NT virkelig er fra de første misjonærene.

Jerome oversetter Bibelen til latin (Vulgata-bibelen).

380

Romerne bestemmer at kristendommen blir statsreligion.

381

Konstantinopel blir sete for den ortodokse kirkes overhode: patriarken.

391

Romerne bestemmer at kun kristendom er lovlig.

395

Augustin skriver tekster som påvirker mange kristne, det handler for eksempel om hvordan tolke Bibelen.

Augustin utvider Jeromes GT og legger til syv apokryfe bøker til, noe protestantene senere mener ikke skal være en del av Bibelen.

451

Kirkemøte. Splittelse. De orientalsk-ortodokse kirkene (Afrika, Asia) godtar ikke kirkemøtets lære om at Jesus har to naturer, den menneskelige og den guddommelige, slik resten av de kristne har som lære.

476

Vestromerriket faller sammen. Østromerriket, med Konstantinopel, fortsetter.

537

Haga Sofia bygges som kirke i Konstantinopel.

500-tallet

Misjon i Skottland.

900-tallet

Kristendommen sprer seg i Norge. Enkelte historikere mener kristne kom til Norge allerede på 600-tallet.

Paven driver et palass nærmest som et horehus og tar bestikkelser for å utnevne biskoper. Han myrder folk og påkaller guden Jupiter for hjelp. Kan man i det hele tatt kalle pave Johannes XII en katolikk?

988

Den russisk-ortodokse kirken opprettes.

1000

Olav Tryggvason bygger den første kirken i Norge.

1024

Katolsk kristendom blir statsreligion i Norge med Olav den hellige, kristendommen kommer inn i lovverket. Mange kirker bygges på gårdene til rike personer. Hver rike person eier selv kirkebygningen og ansatter selv en prest.

1054

De kristne i Vest-Europa og de kristne i Øst-Europa splittes, det blir tydeligere at man har katolikker i vest og ortodokse i øst. Uenigheten gjelder om Den hellige ånd utgår kun fra Faderen eller også fra Sønnen. 

1080

Paven forbyr oversettelser av Bibelen på andre språk enn latin.

1095

Paven vil erobre Jerusalem med makt. Det første korstog.

1181

Kun paven kan bestemme hvem som skal være helgen, man får ikke bestemme dette lokalt.

1100-tallet

Den norske kongen Sigurd Jorsalfare, den siste vikingkongen, drar på korstog til Jerusalem. Han er innom Konstantinopel. Hjemme igjen innfører han tiende som er skatt folk må betale til Kirken.

30 klostre bygges i Norge. Munkene er godt utdannet fra Europa hjelper kongene med å skrive ned sagaer. Munkene dyrker også urter som kan brukes som medisin, de er som datidens leger å regne.

I Europa har man lenge ment at kongen skal være Kirkens overhode. I Norge skiller Kirken seg fra kongen. De lokale private kirkene blir løsrevet fra kirkeeierne. Prester og biskoper får dermed høyere status.

Det er 10 prosent skatt av all kornavling. Prestene får lønn av denne tienden.

1200-tallet

Kristenfilosofen Thomas Aquinas mener det må være en plass etter døden som er hverken himmel eller helvete, en mellomplass: Limbo. Der havner alle som ikke fikk høre evangeliet.

Valdensere avviser de katolske kirkeordningene og baserer sin tro kun på Bibelen.

1204

Korsfarere fra vest skal til Jerusalem, men de stanser i Konstantinopel i øst og plyndrer byen. Bruddet mellom katolikkene i vest og de ortodokse i øst blir enda større enn det var i 150 år tidligere i 1054. 

Konstantinopel er fremdeles hovedstaden i Romerriket som nå kun finnes i øst. Under korsfarernes styre i 60 år, krymper Romerriket. Grekerne, de ortodokse kristne, vinner så byen tilbake.

1207

Stephen Langton deler opp Bibelen i kapitler. Inndeling i vers kommer 350 år senere.

1350

Gjennom flere hundre år har rike nordmenn gitt eiendommer til den katolske kirken i Norge, også via testamenter, i håp om å kjøpe seg inn i himmelen. Nå eier den katolske kirken 40 prosent av alle jord i Norge.

1380

John Wycliffe oversetter Bibelen til engelsk og protesterer mot tradisjonene i Kirken. Bibelen skal være for alle, ikke bare prestene, mener han.

1415

Kirkemøte vedtar at John Wycliffe er en kjetter (vranglærer).

1453

Romerriket har krympet ytterligere og består nå nesten bare av byen Konstantinopel og noen områder rundt. Tyrkiske muslimer erobrer byen, dreper innbyggere eller gjør dem til slaver. Romerriket er kommet til sin ende. 

1456

Gutenberg trykker verdens første bok; Bibelen (katolikkenes Vulgata-bibel).

1478

Den spanske inkvisisjon blir startet av kongehuset i Spania og godkjent av paven etter press. Det blir rettssaker mot personer som man trodde løy om at de hadde blitt kristne. Flere tusen blir henrettet.

1517

Luther protesterer mot katolsk tro, protestantismen oppstår. Alle kristne, ikke bare prestene, skal få lese Bibelen, mener Luther. Man blir frelst av tro alene, sier han. Luther oversetter også Bibelen til tysk. Prinsipper: Nåden alene gir frelse. Bibelen alene gir rett lære. Alle kristne er prest, en far kan gjerne døpe sitt barn hjemme, man trenger ingen prest til det. I kirken er det likevel greit at ikke alle er prester, for ellers blir det rot.

1500-tallet

Anabaptistene er en kristen bevegelse utenfor den etablerte kirke. De mener at stat og kirke skal være adskilt og at hver menighet skal være selvstendig. Man skal være voksen før man blir døpt. De nekter å delta i krig.

1524

NT oversettes til dansk og kan dermed leses av nordmenn.

1525

William Tyndale oversetter Bibelen til engelsk.

1534

England bryter med katolikkene og lager sin egen kirke, teologisk lander de et sted mellom katolikker og protestanter. Den engelske kongen blir overhode for Den anglikanske kirke.

1536

Calvin starter kalvinismen og de reformerte kirkene. Lære: Gud har allerede bestemt hvem som skal bli frelst. Forbud mot bilder av Gud. Kirkene har ikke malerier. Om nattverden: Jesus er kun åndelig til stede, ikke fysisk til stede slik Luther, katolikkene og de ortodokse mener.

1537

Protestantismen blir statsreligion i Norge.

1540

Jesuittene (en type munker) godkjennes av paven.

1546

Katolikkene har møte imot protestantismen. Liturgien skal være lik i alle katolske kirker. Vulgata-bibelen skal være katolikkenes offisielle bibel.

1550

Hele Bibelen på dansk.

1551

Robert Stephanus deler Bibelens kapitler inn i vers.

1560

Skottland forlater katolisismen og blir reformert. Beholder to sakramenter: Dåp og nattverd. Kun reformerte prester godtas. Teologien er inspirert av Calvin (fransk) og Knox (skotsk), blir til presbyterianisme. Har ikke biskoper, kun prester.

1567

London: Richard Fitz samler folk for å starte kirker som ikke er underlagt statskirken.

1581

Robert Brown starter en frikirke i Norwich.

1582

Nederland: The Congregational Church blir etablert.

1500-tallet

50.000 påståtte hekser blir brent.

1609

Baptister etablerer kirke i Amsterdam.

1611

Ny oversettelse av Bibelen til engelsk, kalles populært for King James Bible. Kongen blander seg inn i oversettelsen og bestemmer at ordet ekklesia (forsamling) skal oversettes til "church", altså "kirke".

1620

102 forfulgte kristne reiser til Amerika med skipet Mayflower. De går inn for selvstendige menigheter (kongregationalisme).

1655

I Norge: Forbud mot at kristne holder gudstjenester som ikke er av luthersk kristendom (konventikkelplakaten).

1660

Den dansk-norske konge blir øverste leder for Kirken. Stat og Kirke blir blandet sammen. Prester kan være dommere.

1700-tallet

Protestantisk pietisme oppstår: Legger vekt på personlig tro, man kan ha kristne samlinger i hjemmene, kvinnene får viktigere oppgaver og man sier nei til alkohol, man er også ivrige etter å hjelpe fattige.

Metodismen oppstår, en kristen bevegelse utenfor de etablerte kirkeorganisasjonene.

Opplysningstiden svekker Kirkens autoritet, samtidig er det kristne som er ledende innen vitenskapen mellom 1400 og 1900, for eksempel: Kopernikus, Galilei, Kepler, Newton, Descartes, Boyle, Faraday, Maury, Joule, Maxwell, Kelvin og Heisenberg.

1721

Kristendom forbys i Kina.

1736

Konfirmasjon blir påbudt i Norge. Er du ikke konfirmert, kan du ikke gifte deg eller vitne i retten.

1739

I Norge innføres folkeskole, for folk skal kunne lese Bibelen, salmene og Luthers lille katekisme.

1791

Skille mellom stat og kirke i USA.

1800-tallet

Ulike kristne personer starter frie organisasjoner og kirkesamfunn som ikke er underlagt statskirken. I Norge starter Hans Nielsen Hauge en bevegelse som kalles haugianerne. 

Luthers tanke fra 1500-tallet var at alle kristne kan være prest. Men den norske lutherske kirken har for lengst strammet inn og er negativ til Hauge.

I flere av de nye frie organisasjonene får kvinner full stemmerett og innpass i styre og stell lenge før det samme skjedde i politikken og samfunnet ellers.

Fremdeles er det kun statskirken som har lov til å holde kristne møter. Haugianere blir arrestert. Hauge starter en rekke norske bedrifter.

Norges første sykepleier starter skole for sykepleiere. Dette blir til Lovisenberg sykehus som får et kristent verdigrunnlag. Skaffer seg røntgenapparat allerede i 1897.

1814

Norge får en grunnlov, der står det at kongen må være kristen (protestant/luthersk). Loven er negativ til munker og jøder.

1825

En gruppe kristne som ikke tilhører den norske statskirken, reiser til religiøs frihet i Amerika.

1845

Det blir lovlig å starte andre trossamfunn enn statskirken i Norge.

1865

Frelsesarmeen startes. De hjelper fattige. Slagord: «Suppe, såpe, frelse».

1870

Katolikkene sier at paven er ufeilbarlig i lærespørsmål.

1889

Norge: Ny skolelov. Sognepresten er ikke lenger den selvsagte formannen i skolestyret.

1895

Bibelen oversettes til nordsamisk.

1901

Pinsebevegelsen oppstår i USA, man lager sine egne kirker. Lære: Kristne kan oppleve Gud gjennom Den hellige ånd og kan og bør delta mer i samlingene enn hva som er vanlig i de etablerte kirkene. Troen blir en mer personlig opplevelse.

1904

Selvstendig oversettelse av Bibelen til norsk. Tidligere kun justeringer av danske oversettelser.

1905

Baptistene organiserer seg.

1915

Første norske kvinnelige forstander («prest») utenfor statskirken (Gerda Karijord). Det blir lov å være lærer i folkeskolen uten å tilhøre statskirken. Kristendomlærere måtte fremdeles tilhøre statskirken.

1918

Billy Graham født. Gjennom et langt liv er det mange millioner mennesker som er til stede når han preker.

1920

Menighetsråd innføres i Den norske kirke, noe som innebærer en viss demokratisering av menighetene.

1900-tallet

Kommunisme i Øst-Europa, Russland og Kina forbyr kristendommen. Tusenvis av kristne blir drept. Alle kristne misjonærer må forlate Kina – bibler blir brent og alle kirker stengt.
Fra 1976 er kristendommen delvis tillatt i Kina.

1947

Det lutherske verdensforbund (LVF) blir stiftet.

1948

Kirkenes Verdensråd etableres.

1950

Paven erklærer at Maria (moren til Jesus) ikke døde, men ble tatt direkte opp til himmelen.

1958

En kristen kirke blir startet i Korea, den vokser til 830.000 medlemmer i løpet av cirka 50 år og heter «Yoido Full Gospel Church».

1961

Første norske kvinnelige prest i statskirken (Ingrid Bjerkås).

1965

Katolikkene fornyer seg. Det er ikke lenger kun prestene som skal være aktive i messen (samlingene). Språket skal ikke være på latin, men på det språket der kirken ligger. Alle bør lese Bibelen, ikke bare prestene. Man skal være mer åpen overfor kristne som ikke er katolikker.

1967

Reinhard Bonnke starter misjonering i Afrika. Flere millioner mennesker blir kristne gjennom de neste tiårene.

1969

Norge: Kristendomslærere behøver ikke lenger tilhøre statskirken.

1970-tallet

Kristendommen sprer seg spesielt i Sør-Amerika, Afrika og Asia.

TV-predikanter i USA blir vanlig.

Herlighetsteologi sprer seg i mange frikirker. Den sier at når du tror på Jesus, så blir du rik, du får fremgang og du slutter å være syk. Det gjelder også å tenke positivt, så ordner det meste seg. Teologien har røtter helt tilbake til starten av århundret.

1980-2000

Scenekirker oppstår. Man har band og lyskastere på en scene inne i kirken.

Megakirker oppstår. Kan ha 10.000-30.000 besøkende hver uke. Er gjerne styrt av én mann med et rådgivende styre.

2012

Norge har ikke lenger en statsreligion. Det er heller ikke lenger regjeringen som bestemmer hvem som skal være biskoper i Den norske kirke (statskirken). Kongen er ikke lenger den øverste leder av Den norske kirke.

2014

Stat og statskirken (Den norske kirke) skiller delvis lag i ny grunnlov i Norge. Fremdeles må kongen tilhøre den evangelisk-lutherske religion.

2015

Norge: Regjeringen bestemmer at omkring halvparten av religionstimene i skolen skal handle om kristendom. RLE blir til KRLE.

2016

Paven (katolikkene) og patriarken for Den russisk-ortodokse kirken (den største ortodokse gruppen) møtes for første gang på 1000 år, med ønske om bedre samarbeid.

2017

Den norske kirke har ikke lenger staten som sin arbeidsgiver. Kirken blir et selvstendig rettssubjekt. Likevel er ikke stat og Kirke helt delt, mange kommuner eier kirkebygninger og kirkegårder, og mange mindre lover handler om Den norske kirke.

Første homofile par gifter seg i Den norske kirke.

Paven sier at gifte menn kanskje skal få lov til å bli prester, der det er prestemangel.

Om oversikten


Hva er kristendom? 
Er det hva kristne gjør som er i overenstemmelse med læren til Jesus? Eller hva kristne gjør uansett? Eller hva også ikke-kristne finner på å gjøre eller hevde mens de hekter på en kristen merkelapp av strategiske grunner?

Hvordan man definerer kristendom, avgjør hva som bør være med i en slik liste.

Hva oversikten ikke viser: Det er gjerne store organisasjoner, konflikter og maktmennesker som havner i historiebøkene. Ifølge Jesus skal man elske Gud og sin neste. Mange kristne har levd ut, eller lever ut, disse idealene, men det vises ikke i oversikten. Det meste av det kristne livet er for smått til å bli registrert av historikere, i sum er det likevel veldig mye. Det er neppe for eksempel noen som har tall på hvor mange sykehus og barnehjem som enkeltkristne har bygget over alt i verden.

Kommentarer