Gå til hovedinnhold

Akolytt = Du er nest nederst i gudstjenesten

Det er nesten ikke ende på hierarkiske etasjer i enkelte av de tradisjonelle kirkesamfunnene. Vet du hva en akolytt er? I dag leste jeg et katolsk menighetsblad som omtalte akolytter.

Akolytt er langt ned på stigen, en slags gudstjenesteassistent. Akolytten assisterer diakonen og presten, og får lov til å tenne stearinlysene ved alteret.  
 
Jeg er ikke i mot at man kan dele på oppgavene når man er sammen. Men jeg mener det er feil med religiøst hierarki. Akolytten gis for eksempel ikke lov til gi en såkalt ”sakramental velsignelse” av nattverden, det er noe som må gjøres av folk lenger opp i det katolske hierarkiet før nattverden kan deles ut.

Hierarkiet uttrykkes altså med forbud og monopoler; kun noen få i menigheten har lov til ditt eller datt.
 
I katolske menigheter fins gjerne også en tjeneste som heter lektor. Han kan lese fra Bibelen i liturgiske forsamlinger. Men så kommer det: lektoren får ikke lov til å lese fra evangeliene i Bibelen, i følge dette menighetsbladet. Igjen ser man hierarkiet.
 
Men det fins altså en annen måte å tenke på: Det virkelige allmenne prestedømme og ikke-hierarki. Slikt er lett å leve ut i husmenigheter.

Apostelen Peter mente at alle kristne skulle være prester.

Kommentarer

Are Karlsen sa…
Noen ganger er det lettere å finne engelske ord for en tilstand: Proliferation (spredning).

Det blir en åndelig sykdomstilstand.

Og som en følge, det blir ikke ende på hvilke æresbevisninger de skal ha som besitter posisjoner i hierarkiet. Ikke engang konger kler seg ut som de geistlige gjør i våre dager. Helt ut til det latterlige.

Proliferation. Det tar av til det grenseløse.
Anonym sa…
Hei :)

Jeg har lest innleggene dine på verdidebatt.no og er generelt interessert i ditt anliggende. Jeg har ikke lest boken din, og må innrømme at jeg tidvis har skummet meg gjennom innleggene dine. Det jeg lurer på er om at du faktisk mener at urmenigheten, eller urkirken om man vil, var en egalitær forsamling? Nyere NT forskning er veldig interessert i dette, og tendensen i forskningen går i en helt annen retning.

Jeg har tre tips til ny og spennende forskning på dette feltet:

Glancy, Jennifer A. (2002), Slavery in early Christianity (Oxford: Oxford University Press) XIV, 203 s.

Lieu, Judith (2002), Neither Jew nor Greek? : constructing early Christianity (London: T&T Clark) XIII, 263 s.

Penner, Todd C. and Stichele, Caroline Vander (2009), Contextualizing Gender in Early Christian Discourse: Thinking Beyond Thecla (T & T Clarc).

Håper du har en veldig fin dag!

Mvh
Gaute Granlund
gautegra@student.uio.no
Sjur Jansen sa…
Hei, Gaute. Ja, jeg mener urmenigheten hadde som ideal å være likestilt. Men det betyr ikke at folk er like. Ulike personer har ulike gaver, og vi må sette pris disse og gi dem rom eller støtte dem.

Hvis du kan gi meg noen punkter eller argumenter fra bøkene du nevner, så hadde det vært fint. Det er så mange bøker man burde ha lest, det er vanskelig å rekke over alt.
Efrem sa…
Siterer Sjur: "I katolske menigheter fins gjerne også en tjeneste som heter lektor. Han kan lese fra Bibelen i liturgiske forsamlinger. Men så kommer det: lektoren får ikke lov til å lese fra evangeliene i Bibelen, i følge dette menighetsbladet. Igjen ser man hierarkiet."

Når en katolsk messe starter, bærer diakonen Evangelieboken inn gjennom midtgangen, høyt løftet. Menigheten sitter når lektoren tidlig i messefeiringen leser første og andre lesning fra GT eller NTs brev.

Når evangelieteksten skal leses, går diakon eller prest frem, med en lysbærer på hver side. Dette er vakkert, nødvendig lys i Oldkirken, men i dag en fantastisk symbolhandling.
Nå reiser menigheten seg og tegner seg med korsets tegn på sin panne, munn og hjerte. Etter lesningen av Kristi egne ord sier diakon/ prest: "Slik lyder Herrens ord" og menigheten svarer: "Lovet være du Kristus!"

Slikt "hierarki" som Sjur sier, (og annet) gjør at Kirkens ferd gjennom tidene kan vare i enda 1000 år om det er det Gud vil. Bygget på fjell og ikke på abstrakt føleri.
Sjur Jansen sa…
Til liksom-efrem: Du mener at Tradisjonen er fjell og at den katolske kirken har vært lik i to tusen år? I NT kommer det frem at eldste (det som i dag kalles prest) og tilsynsmann (det som i dag kalles biskop) er samme person. Men i den katolske kirke er denne tjenesten delt i to og plassert hierarkisk i forhold til hverandre.

Apostelen Peter kaller alle kristne for prester. Apostelen Paulus oppfordrer til samlinger (det vi i dag kaller gudstjenester) der alle kan komme med innslag, han ber oss undervise og rettlede hverandre. Og han snakker om samlinger der man spiser middag sammen og deler nattverd.

I tekstene til Paulus er ikke bare nattverdpresten usynlig, men Paulus argumenterer på en slik måte at nattverdprester kan ikke ha eksistert.

Dette er bare noen eksempler på at den katolske kirken forandrer seg over tid og har fjernet seg fra NT.

Skal Kirken kalles et fjell, må man endre fra stor K (hierarkisk) til liten k (ikke-hierarkisk). Da kan flere komme på banen slik at bibeltekster blir belyst fra ulike kanter.

Og da kan akolytter, lektorer og andre bli frie kristne som ikke hindres i å lese høyt fra evangeliene. Ja, da kan de til og med oppgi ekte identitet når de diskuterer teologi på internett, i stedet for å bruke falske navn slik som du.
Øyvind Lerø sa…
Efrem er mitt katolske døpenavn. Efrem Syreren var diakon og apologet på 300-tallet som var meget aktiv i å forsvare den katolske troen (særlig mot arianismen), som alle i ur- og oldkirken holdt fast ved. Efrem Syreren fikk tilnavnet Den hellige Ånds harpe på grunn av hans poetiske virkemidler, med hymner blant annet.

Mange katolikker bruker sitt døpenavn sammen med sitt vanlige navn. Jeg gjør det normalt ikke.

Mitt egentlige navn er som vist Øyvind Lerø

Så til noe av det du skriver, om eldste/tilsynsmann:

Du hjalp meg jo til å finne det beste stedet for å lese om at Paulus ber Titus (1,5) om å insette eldste. Og det var Titus selv som skulle innsette eldste t.o.m. i hver by.

Paulus>Titus>eldste.
Det er få mennesker som ikke vil kalle dette et fordnet hierarki.

Skriften gir ikke informasjon om alt, men Den hellige Ånd veiledet apostlene, og rekken av biskoper som etterfulgte dem.

Et viktig argument for biskoper og prester er f eks Ignatius av Antiokia (37 – ca 107). Disippel og innsatt av Peter og/eller Johannes. Han skriver:

Dere må alle følge biskopen slik Jesus Kristus følger Faderen, og dere må følge presbyteriet liksom apostlene. Diakonene må dere gi akt på som et Guds bud.

Ignatius brev
Fra De apostoliske fedre
Luther forlag, 1984

Jeg er ikke interessert i å diskuterere tradisjonen med deg. De som er interessert i det, kan lese din dialog på Verdidebatt om dette tema

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread33895/

der du blir imøtgått på en grei måte, av lekfolk...
Bjørn Olav sa…
Sjur

Det er respektløst av deg å ikke ta hensyn til at kristne av andre konfesjoner bruker sitt døpenavn. Uansett hvor lite du liker det etablert kirkelige, bør du ha såpass respekt for andre mennesker at du ikke skriver "liksom Efrem". Dette slår bare tilbake på deg selv.
Sjur Jansen sa…
Bjørn Olav, jeg ba en anonym person om å presentere seg. Han svarte med å si at han kunne kalle seg Efrem, for det er ”rimelig reelt”. Og med uttrykket ”rimelig reelt” måtte man forstå det slik at han egentlig ikke heter Efrem. Hans begrunnelse med Efrem-navnet var bare å skille seg ut fra de andre anonyme, det var ikke et forsøk på å presentere seg. På slutten av innlegget kom han med alvorlige angrep mot meg, da mener jeg det er ekstra viktig at man presenterer seg med fullt navn. Derfor brukte jeg ordet liksom-efrem etter det, i svarene mine ved de ulike bloggartiklene han kommenterte.

Men nå har han presentert seg.
Sjur Jansen sa…
Øyvind, du kan ikke på den ene siden støtte deg til Tradisjonen i din argumentasjon, for eksempel med henvisning til Ignatius, og på den andre siden nekte å diskutere Tradisjonen med meg. Det er nettopp Ignatius som tydelig skiller seg fra brevene til apostlene. I titusbrevet kommer det tydelig frem at biskop og eldste er samme person, men Ignatius deler tjenesten i to.

Jeg mener biskopene i NT var husbiskoper, hver og en av dem åpnet sitt hjem og samlet en flokk kristne.

Hvis man den gangen møtte en kristen misjonær og ble overbevist om den kristne tro, visste man ikke automatisk at kristne samlinger er viktig. Derfor fulgte gjerne misjonærene opp litt senere og oppmuntret alle til velge seg husverter/biskoper slik at samlingene kom i gang.

Men hvis slike samlinger allerede gikk av seg selv, da var det ikke nødvendig å få på plass faste verter. Priska og Akvilas i NT åpnet sitt hjem for samlinger, de var allerede engasjerte kristne. Det står ikke at de ble valgt til å være husverter/biskoper. Paulus hilser til dem og kaller samlingene for menighet.

Det greske ordet som oversettes til ”innsette” på norsk, har flere betydninger, for eksempel ”få på plass”, noe som utmerket kan skje ut fra en tjenerposisjon og som videre ikke behøver å bety at de som ble husbiskoper hadde hierarkisk posisjon over menigheten.

Du nevner lekfolk på verdidebatt.no. Jeg mener ikke at kirkehierarkiene har stanset all mulighet for debatt. Men jeg mener at kirkehierarkiene setter en bremse på det allmenne prestedømme. Hvis man blir opplært til at man ikke har lov til å lese fra evangeliene, og hvis man blir opplært til at man ikke har rett til å dele ut nattverd, da kommer ikke det allmenne prestedømme i full blomst.
Bjørn Olav sa…
Sjur:
Kanskje det hadde vært på en plass med en liten beklagelse?
Sjur Jansen sa…
Til Bjørn Olav: Den som var anonym har ikke indikert at det er behov for en beklagelse, det er et bilde du skaper. Jeg ville for det første bli overrasket etter hva han sa om meg. For det andre er det i tilfelle den som var anonym som selv må bære risikoen når han kalte seg noe han definerer som "rimelig reellt". Hvis et navn ikke er reelt, da er det et liksomnavn, og det var akkurat det jeg kalte det. Og det var på sin plass å påpeke at han fremdeles var anonym, når han kom med alvorlige antydninger om meg.
Bjørn Olav sa…
Er det dette at han beskylder deg for "abstrakt føleri" som du anser er en "alvorlig antydning" om deg?
Sjur Jansen sa…
Til Bjørn Olav: I spalten der den som var anonym koblet ordet "falsk profet" til meg, har du selv lagt inn en kommentar etter. Likevel lurer du på hvilke ord jeg tenker på. Du må tydeligvis mene at det er greit å komme med slike uttrykk i anonyme innlegg.
Bjørn Olav sa…
Den så jeg ikke, Sjur. Beklager. Fra min side var det kun et spørsmål.