Gå til hovedinnhold

Ikke forkynnelse i urmenighetens samlinger

Ordet forkynnelse er i NT ikke koblet til menighetssamlinger, men ordet brukes om utadrettet og reisende virksomhet, og handler om å evangelisere overfor folk som ikke er kristne.

Når folk i dag sier at forkynnelse skal være et hovedinnslag når en menighet er samlet, så har man ikke hentet inspirasjon fra Bibelen. Når en menighet holder samling/gudstjeneste, så er de fleste allerede kristne, derfor er forkynnelse unødvendig. 

Paulus nevner andre innslag når en menighet er sammen, slik som for eksempel et ord til lærdom, en sang eller en oppmuntring, samt måltid, nattverd og samtale. NT viser altså en annen type menighetssamlinger (ikke-hierarkiske husmenigheter) enn hva som er vanlig i dag (hierarkiske kirker)

FORKYNNE = KERUSSO 
Ordet forkynne er oversatt fra det greske ordet kerusso (kerysso). I norske og engelske bibler brukes ordet forkynne også noen ganger når det ikke står kerusso, så man må sjekke gresken i hvert tilfelle. 

Listen under viser kerusso-treffene i NT. De fleste treffene gjelder reisevirksomhet. De gangene det er snakk om et samlingssted, så gjelder det jødiske synagoger hvor personene ikke var kristne og der noen kristne kom på besøk for å misjonere. Det er altså ikke snakk om å forkynne i de kristnes egne samlinger, selv om det kan ha vært noe overlapp.

HER BRUKES ORDET FORKYNNE/KERUSSO I NT:
 • Matteus 3:1 Johannes døperen forkynner i ødemarken 
 • Matteus 4:17 Jesus begynner å forkynne at Guds rike er nær
 • Matteus 4:23 Jesus reiser over hele Galilea 
 • Matteus 9:35 Jesus reiser til byer og landsbyer
 • Matteus 10:7 Gå og forkynn at Guds rike er nær
 • Matteus 10:27 Forkynn fra hustakene
 • Matteus 11:1 Undervise og forkynne i byene
 • Matteus 24:14 Evangeliet om Guds rike skal forkynnes i hele verden
 • Matteus 26:13 Evangeliet forkynnes over alt 
 • Markus 1:4 Johannes døperen i ødemarken forkynte en omvendelsesdåp 
 • Markus 1:7 Johannes forkynte
 • Markus 1:14 Jesus kom til Galilea og forkynte
 • Markus 1:38 La oss gå videre til de andre småbyene og forkynne
 • Markus 1:39 Forkynte i synagogene
 • Markus 1:45 Mannen gikk av sted og forkynte, for å gjøre nyheten kjent vidt og bredt.
 • Markus 3:14 Jesus skulle sende ut apostler for å forkynne
 • Markus 5:20 Dro av sted og forkynte
 • Markus 6:12 Dro ut og forkynte for folket
 • Markus 7:36 ”Jesus forbød dem å fortelle dette til noen. (..) Men desto mer forkynte de.”
 • Markus 13:10 ”Og evangeliet må først forkynnes for alle folkeslag.”
 • Markus 14:9 ”Overalt i verden hvor evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne.”
 • Markus 16:15 ”Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle”
 • Markus 16:20 De gikk ut og forkynte overalt
 • Lukas 3:3 ”Og han dro rundt i hele landet omkring Jordan og forkynte en omvendelsesdåp”
 • Lukas 4:18 ”… evangelisere for fattige. Han har sendt meg for å forkynne frihet…”
 • Lukas 4:19 Forkynne et nådens år
 • Lukas 4:44 Forkynte i synagogene
 • Lukas 8:1 Reiste omkring i byene og forkynte evangeliet om Guds rike
 • Lukas 8:39 Gikk av sted og forkynte i hele byen
 • Lukas 9:2 Han sendte dem for å forkynne Guds rike
 • Lukas 12:3 Forkynne fra hustakene
 • Lukas 24:47 Forkynnes for alle nasjoner
 • Apg 8:5 ”De som var spredt omkring, dro rundt og evangeliserte Ordet. Filip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus.”
 • Apg 9:20 Forkynte i synagogene
 • Apg 10:37 ”Dere vet om det som begynte i Galilea etter at Johannes hadde forkynt sin dåp, og som siden spredte seg over hele Judea:”
 • Apg 10:42 Forkynne for folket
 • Apg 15:21 Forkynner ham i alle byer
 • Apg 19:13 Paulus forkynner
 • Apg 20:25 Alle dere, som jeg har levd blant og forkynt Riket for
 • Apg 28:31 ”To hele år levde Paulus i huset han hadde leid seg inn i, og han tok imot alle som kom til ham. Uhindret og med stor frimodighet forkynte han Guds rike og underviste om Herren Jesus Kristus.”
 • Rom 2:21 ”Du som forkynner at en ikke skal stjele, stjeler du?”
 • Rom 10:8 ”For hvis du med din munn forkynner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst.”
 • Rom 10:14-17 ”Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt?”
 • 1. Kor 1:23 Forkynner for jøder og hedninger
 • 1. Kor 9:27 Forkynt for andre
 • 1. Kor 15:11 ”Men enten det er meg eller de andre – dette forkynner vi, og dette har dere tatt imot i tro.”
 • 1. Kor 15:12 Forkynt at Kristus lever
 • 2. Kor 1:19 Forkynt blant dere
 • 2. Kor 4:5 Forkynner ikke oss selv
 • 2. Kor 11:4 Noen kommer og forkynner en annen Jesus
 • Gal 2:2 Evangeliet jeg forkynner blant folkeslagene
 • Gal 5:11 ”Hvis jeg fremdeles forkynner omskjærelsen, søsken, hvorfor blir jeg da forfulgt? Da er jo det anstøtelige ved korset tatt bort.”
 • Fil 1:15 Men andre forkynner Kristus av god vilje.
 • Kol 1:23 Og evangeliet har dere hørt, for det er blitt forkynt
 • 1. Tess 2:9 ”For dere husker, søsken, hvordan vi strevde og slet: Vi forkynte Guds evangelium for dere samtidig som vi arbeidet natt og dag for ikke å være til byrde for noen av dere.”
 • 1. Tim 3:16 Forkynt til folkeslagene
 • 2. Tim 4:2 Forkynn ordet
 • 1. Pet 3:19 Gikk han bort og forkynte
 • Joh Åp 5:2 En engel som forkynte
Ordet forkynne betyr å gjøre noe allment kjent. I hovedsak er kerusso i NT koblet til at man er i bevegelse, at man skal dekke et større område og at man kommer med det kristne budskap til folk som ikke er kristne. 

Å bruke en prekestol for å forkynne inne i en kirke hvor alle er kristne, stemmer altså ikke overens med slik NT bruker ordet forkynne. Det betyr ikke at det er et kristent religiøst forbud mot å bruke kirker til å forkynne. Men det betyr at man kan ikke bruke NT som støtte til å si at når kristne samles, da skal man ha som obligatorisk innslag at noen i menigheten skal forkynne til de andre i menigheten.

FEIL OVERSETTELSE
”Troen kommer av forkynnelsen” sier enkelte til meg og hevder 1) at dette står i Bibelen og 2) at derfor må vi ha forkynnelse når kristne samles inne i kirker. 

Men det er snakk om feil oversettelse fra 1930-utgaven av Bibelen. Ordet kerusso er ikke i bruk i den teksten man pleier å vise til (Rom 10:17). I senere bibeloversettelser står det at troen kommer av det budskapet en hører. Men også dette er feil oversettelse. Så langt jeg kan forstå, står det i denne bibelteksten at troen kommer av at en får høre om hva Kristus har sagt muntlig

Men jeg protesterer ikke på at troen kommer av forkynnelsen, det er jo logisk, noen må jo fortelle før andre kan tro. Men derfra til å hevde at det er nesten religiøst obligatorisk med forkynnelse inne i kirker, det er noe annet. 

LEGGER LOKK PÅ DET ALLMENNE PRESTEDØMME
Dagens kristne samlinger er altså annerledes enn urmenighetens samlinger. I utgangspunktet er ikke det ikke noe feil med variasjon. Problemet oppstår om man samtidig legger lokk på verdier i NT, for eksempel hindrer det allmenne prestedømme. NT oppfordrer til bred deltagelse fra hele menigheten når det er samling, og da er det ikke snakk om å få lov til å tenne et lys under prekenen til presten, men oppfordringen er faktisk at man skal undervise hverandre.

TROSBYGGENDE INNSLAG
Ordet forkynnelse brukes ulikt i dag. Noen tenker kanskje på undervisning eller at noen kommer med noen oppmuntrende ord fra Bibelen. Hvis det er slik du definerer ordet forkynnelse, da kan jeg fortelle at det foregår mye forkynnelse i husmenigheter. Men skal man bruke ordet forkynne slik det brukes i NT, så må man bruke det om misjonering, ikke om menighetssamlinger.

I husmenigheter kan man gjerne komme med et innlegg man har forberedt i flere dager. Eller man kan komme med noe impulsivt. Noen ganger kan innslagene ligne små prekener. Men det blir på en måte feil å kalle slike innslag for prekener, for ved prekener gis det normalt ikke anledning til kommentarer fra de andre i samlingen. Kanskje man heller kan kalle innslagene for trosbyggende innslag?

Kommentarer

Are Karlsen sa…
Interessant! Jeg tenker at prekenen eller "forkynnelsen" er en institusjon i institusjonen. Prekenen og prekestolen eies av lederskapet, og bidrar til å holde "folket" i taushet, og dermed svekke menigheten. Det å høre på prekenen er også blitt en institusjon, en del av våre plikter som kristne. Man kan ha nytte av høre på en preken, men det finnes etter min mening alternativer som er bedre. Som for eksempel selv å få muligheten til formidle sin tro og delta i en samtale om den.
Are Karlsen sa…
BTW: Jeg møter mennesker fra ulike deler av landet som leser boken din og er begeistret. En menighetsleder jeg møtte for en uke siden, sa at boken er befriende, og at han hadde begynt å "praktisere" i sin egen familie.