Gå til hovedinnhold

Bevere om pastoren

En kjent kristen amerikansk taler og forfatter gjestet pinsevenner i Norge i sommer. Bevere talte blant annet på et seminar for ledere i menigheter. Det som gjør John Bevere spesiell, er at han går inn for en adlyd-struktur i menighetslivet. Og det som gjør Pinsebevegelsen spesiell, er at den ikke protesterer på teologien til Bevere eller forsøker å drøfte den skikkelig. 

Bevere mener også at Gud gir viktige informasjoner om menigheten kun til pastoren. Pinsebevegelsens nettavis KS siterer Bevere:

– Gud har lagt ned visjoner og drømmer i pastoren. Gud har ikke gitt medlemmene, ungdomspastorer, eldste og andre i menigheten den samme informasjonen som er nødvendig for å vurdere hvilken retning menigheten bør ta. 


Da må jeg spørre: Hvor i Bibelen kommer dette frem? Kan noen gi meg navnet på en pastor i NT som har en visjon om retningen i menigheten? Jeg er ute etter både et personnavn og ordet pastor brukt om vedkommende.

Og når navnet på pastoren er funnet, hva går visjonen konkret ut på?

Visjonen må tydeligvis være forskjellig fra den visjonen nabomenighetens pastor har, så også her må man kunne hoste opp et eksempel fra NT, hva heter pastoren i nabomenigheten og hva går visjonen ut på der?

Videre må det bevises at NT skiller mellom eldste og pastorer, for Bevere mener at eldste ikke har fått den informasjonen som pastoren har fått fra Gud. 


Dette er konkrete eksempler på hva tilhengerne av Beveres teologi må kunne levere fra NT, ut fra bare ett sitat fra Bevere:

  • Navn på pastor med visjon
  • Visjonens innhold
  • Tilsvarende nabopastor
  • Bevise at eldste og pastor ikke er samme person

I romerbrevet i NT sier Paulus at kristne ikke skal drive opprør mot staten, men betale skatt og følge lovene. Dette er Beveres yndlingsvers for å forsvare sin teologi der en kvinne må adlyde sin ektemann og menighetsmedlemmer skal adlyde pastoren. 

KS skriver:

«Bevere siterer Rom 13,1-2 «Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes, er innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot det Gud har bestemt, og de som gjør det, skal få sin dom». Dette gjelder arbeidsgivere, foreldre og landets myndigheter, men også menighetens øverste leder."

For å ta det siste først: «Menighetens øverste leder«, det er et begrep som ikke finnes i NT (bortsett fra lignende ord som brukes om Jesus). Her må man først bevise at

1) De merkelappene NT setter på tjenester og personer, betyr at de er ledere med makt til å bestemme over andre.

2) Menigheter skal ha ledere i flere etasjer.

3) Jesus har abdisert fra plassen «menighetens øverste leder«.

Jeg mener disse punktene ikke kan bevises ut fra NT, men at det derimot er mye i NT som peker i den motsatte retningen, derfor er siste del av Beveres påstand ikke riktig.


Hva handler egentlig Rom 13:1-2 om? Teksten bør belyses av setningene foran, der kommer Paulus med oppfordringer til personlig ansvar. Med mine ord: Man kan ikke bare følge en leder blindt. Paulus skriver:

"Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne." …. « Avsky det onde, hold dere til det gode." Dette mener jeg viser personlig ansvar. I Beveres adlyd-struktur kan egentlig alle bare skylde på den over seg «det var han som sa jeg skulle gjøre det«.

Avsnittet Bevere bruker, handler om hvordan kristne skal forholde seg til statsmakten. Vi skal stille oss støttende til statsmakten og ikke nekte å betale skatt eller nekte å følge lover om kriminalitet. Vi skal være positive i vårt forhold til statsmakten, for den holder da i det minste orden når den har politi og fengsel, slik forstår jeg avsnittet til Paulus. Det står ikke i avsnittet at jeg skal adlyde pastoren.

Både venner og fiender kommer egentlig fra Gud fordi Gud har skapt menneskene. Uten Gud finnes det derfor heller ingen statsmakt, for statsmakten består jo av mennesker, slik tolker jeg Paulus.

Ordet som er oversatt til «lydig« i Rom 13, er hupotasso på gresk. Det ble brukt på to måter, enten sivilt eller militært. Den sivile forståelsen var at man skulle stille seg støttende til en annens initiativ for en felles god sak. Den militære betydningen var koblet til hierarki.

I stedet for lydig kan man oversette med å ha en frivillig støttende innstilling, i dette tilfellet overfor myndighetene. Det er ikke en politisk kamp kristne skal kjempe, men vi skal overbevise med kjærlighet og vi skal ta personlig ansvar.

Denne bibelteksten må også leses sammen med haugevis med oppfordringer i NT om at kristne skal være i interaktivitet med hverandre i en flat struktur. Det står for eksempel at vi skal en rettlede hverandre og undervise hverandre. Når det står hverandre, da er det toveis og ikke enveis som i et hierarki.

Det står altså i NT at vi skal betale skatt og følge loven, det vil si vi skal ha en støttende innstilling til myndighetene. Dette mener Bevere betyr at vi skal adlyde pastoren, selv om pastorer ikke er nevnt i teksten.

Det ser ikke ut til at Pinsebevegelsen ønsker å drøfte argumentene til Bevere og sjekke om det er hold i dem. Muligens er dette fordi bevegelsen de siste årene har gått så langt inn på den hierarkiske veien at Beveres argumenter passer som hånd i hanske. Endelig kan det bli fart i sakene, alle skal adlyde pastoren som kan stå på prekestolen og si at de som ikke gjør som han bestemmer, vil rammes av sykdom og ulykker. Med frykt kan dermed menighetene vokse hurtig, så får man heller lukke øynene for at verdiene og oppfordringene i NT blir nedprioritert.

Arnfinn Clementsen er pastor Pinsebevegelsen. På sin blogg i 2010 skriver han at han er helt uenig med dem som sier at Gud straffet Haiti med jordskjelv. Han skriver blant annet:

«… men at Gud sitter i himmelen klar til å sende sykdom over mennesker som gjør imot hans ord, eller sende bomber og jordskjelv over nasjoner hvor det er mye synd og ugudelighet, er en helt annen “religion” enn kristen tro. Vi lever ikke i den gamle pakts tid, og det som skjedde i Sodoma og Gomorra kommer ikke til å skje igjen på samme måte i den tid vi lever. Årsaken til det er Jesu Kristi kors!"

I kommentarfeltet skriver pastor Sten Sørensen: «Jeg liker din vinkling av katastofen på Haiti! Jesu Kristi kors er vår alles redning!"

De to mener altså at Gud ikke straffer oss med sykdom og bilulykker, slik Bevere hevder. Det fins altså folk i Pinsebevegelsen som ikke ser ut til å støtte deler av Beveres ekstreme syn, men det må i tilfelle leses indirekte, for Bevere ser ut til å være fredet i Pinsebevegelsen, man skal ikke problematisere hans teologi. Man går ikke inn i hans konkrete hierarkioppsett for menigheten og sjekker om det stemmer med Bibelen. Bevere er ikke bare fredet, men han blir invitert til å holde taler for ledere i Pinsebevegelsens menigheter.


Hvorfor har det blitt slik? Det er fristende å si at det er scenekirkene som har skylda. På scenen skal det ikke være problemer, der skal man levere en strømlinjeformet opptreden. Med scenekirker mister man opplegget med at hele menigheten skal være teologisk sikkerhetsnett slik Paulus oppfordrer til. Samtalene blir borte. Justeringene forsvinner. Det er bare tillatt med tommel opp og "Like". Pastoren er fasit. Applaus og positivitet. Ingen refleksjoner, ingen kritikk. Det er pastoren som sitter på informasjonen fra Gud. Slutt å tenke, adlyd lederen som har tatt plassen til Jesus. 

Det er Den nye pinsebevegelsen.

Kommentarer