Gå til hovedinnhold

Biskop og prest var samme tjeneste i urmenighetene

Biskop og prest var opprinnelig samme tjeneste. Jeg skal ikke ta alle argumentene for dette denne gangen, men kun konsentrere meg om et motargument fra hierarkitilhengerne, det er påstanden om at ordet prest fungerte både som fellesord og som spesialord samtidig.

Det fins fellesord og spesialord brukt slik:
Spesialord: Biler og motorsykler. Fellesord: Kjøretøy.

Men det er ingen som snakker slik:
Spesialord: Sekretær og sjef. Fellesord: Sekretær
Spesialord: Prest og biskop. Fellesord: Prest.
Spesialord: Underordnet og overordnet. Fellesord: Underordnet.

Hierarkitilhengerne har riktignok en mulighet på denne måten:
Spesialord: Styremedlemmer og styreleder. Fellesord: Styremedlemmer.

Problemet er da at Paulus hilser til biskoper og diakoner, men ikke til prestene. Oversatt til styremetaforen hilser Paulus til styrelederne og sekretærene, men ikke til styremedlemmene. Det er derfor noe som skurrer hvis man påstår det var et slikt tretrinns hierarki.

GRESK
Prester og biskoper kommer fra ordene presbuteros og episkopois. I norske bibler blir dette oversatt med eldste og tilsynsmenn. I teksten under bruker jeg denne gangen prester og biskoper.

VAR PAULUS UHØFLIG, GLEMSK, ELLER INGEN AV DELENE?
Hierarkitilhengerne hevder altså at ordet prest ble brukt på to måter: 1) Fellesord for både biskop og prest, og som 2) spesialord for posisjonen prest som var under biskopen og over diakonen.

En slik hypotese er tvilsom når man leser tekstene til Paulus. I for eksempel brevet til filipperne starter Paulus og Timoteus med å hilse til alle kristne som bor i Filippi, deretter hilser de til biskoper (episkopois) og menighetstjenere (diakonois). Men ikke til prester (presbuteros). Hvor er det blitt av prestene? Hvis det var et hierarki, er det merkelig å hoppe over det ene leddet i pyramiden når man sender en hilsen. Hvis det var hierarki, så hilses det i Filipperbrevet til trinn 1 og 3 i hierarkiet, men ikke til trinn 2.

Hvis biskop og prest virkelig var to tjenester, og prest ble brukt som fellesord for de to tjenestene, da ville Paulus ha brukt fellesordet prester i hilsningen, ikke biskoper. På den måten ville han ha hilst til både trinn 1 og 2 i hierarkiet samtidig. Ved å hilse til alle prester, eller sagt med hierarkispråk: "alle styremedlemmer", ville han da ha hilst til både biskoper og prester. Men hilsningen lyder IKKE slik. Paulus hilser kun til biskoper og diakoner.


Jeg har en løsning på dette: Paulus hoppet selvsagt ikke over prestene. Han hadde allerede hilst til dem da han hilste til biskopene. For biskop og prest var samme tjeneste. Man brukte rett og slett flere ord for å beskrive tjenesten, på samme måte som når man sier sykepleier, helsearbeider, omsorgsperson. Les Apg 20.17. Der kaller Paulus til seg prestene fra Efesos. I 20.28 kaller han så prestene for biskoper. Det er altså samme personer og samme tjeneste.

Hvis man derimot holder fast på hierarki-hypotesen om fellesord og spesialord, har man to mulige løp for Apg 20. Enten mener Paulus fellesord, eller så mener han spesialord:

Påstand A: Når Paulus tilkaller seg prestene, så mener han fellesbetegnelsen "prester og biskoper".

Men hvorfor kaller han da alle disse for biskoper etterpå? Hvor ble det av prestene? Han tilkaller altså styremedlemmene og kaller dem for styreledere... Nei, det løpet er ulogisk, for da er jo alle styremedlemmene styreledere.

Påstand B: Når Paulus tilkaller seg prestene, så mener han spesialbetegnelsen "prester", og biskopene holdt seg hjemme.

Men hvorfor ville Paulus kun snakke med prestene og ikke biskopene ved dette viktige øyeblikket? Det må man ha en sannsynlig forklaring på. Og hvis biskopene holdt seg hjemme, hvorfor i all verden kaller han prestene for biskoper? Nei, også dette løpet bryter sammen.

Det logiske er at biskop og prest var samme tjeneste. Beviset er egentlig sterkere enn logikk, for det er ikke snakk om indirekte logikk etter en lang kjede med argumenter. Poenget står rett ut! Det er bare å lese Apg 20. Paulus tilkaller seg de eldste [det som i dag kalles prester] og så henvender han seg direkte til disse: "Ta vare på dere selv og på hele den flokken som Den hellige ånd har satt dere til å være tilsynsmenn [det som i dag kalles biskoper] for!"

KRETA-TEKSTEN
Også i brevet Paulus sendte til Titus, kommer det frem at prest (eldste) og biskop (tilsynsmann) er det samme. I parantes står de greske ordene som er brukt originalt:

”Jeg lot deg bli igjen på Kreta for at du skulle ordne det som fremdeles var ugjort, og innsette prester (presbuterous) i hver by, slik jeg påla deg. En prest må det ikke være noe å utsette på: Han skal være én kvinnes mann, barna hans må være troende, ikke oppsetsige og ikke kunne beskyldes for å leve vilt og utsvevende. For en biskop (episkopon) er Guds forvalter, og det må ikke være noe å utsette på ham.”

Biskop kan altså ikke bety sjef over presten. For kretateksten viser at prest og biskop er det samme. Det er ikke snakk om indirekte bevis, for Paulus kobler sammen ordene ved å si "for".

Preposisjonen og rekkefølgen er hver for seg bevis.

Setningene bryter sammen hvis man går for hierarkitilhengernes hypotese. La meg omdøpe disse ordene slik at logikken i setningen avdekkes. Rekkefølgen av ordene er viktig her. La oss kalle prest for sykepleier og biskop for sjefsykepleier. Begge jobber altså med sykepleie, men sjefsykepleieren er sjefen til sykepleierne. Dette er det samme som at både biskop og prest jobber med prestespørsmål, men biskopen er sjef over prestene.

Da blir teksten ulogisk hvis vi skal følge hierarkitilhengerne:
x) "Innsett sykepleiere. En sykepleier må det ikke være noe å utsette på. For en sjefsykepleier er Guds forvalter." Det er surrball. Det gir ikke mening. Man kan ikke gå fra generelt til spesielt.

Hvis hierarkitilhengerne skulle hatt rett, burde rekkefølgen ha vært slik:

y) "Innsett sjefsykepleiere. En sjefsykepleier må det ikke være noe å utsette på. For en sykepleier er Guds forvalter." Da hadde rekkefølgen vært logisk. Da går man fra spesielt til generelt. Men brevet til Titus bruker IKKE denne rekkefølgen.

Den logiske løsningen er at teksten gir beskrivelser på samme tjeneste. Da blir det slik:

z) "Innsett sykepleiere. En sykepleier må det ikke være noe å utsette på. For en omsorgsarbeider er Guds forvalter." Her er det bare naturlig variasjon i språket, man snakker om samme personer og samme tjeneste. Setningene gir logisk mening.

Men hva med styremedlem-varianten? Nei, den holder ikke, for da blir det slik:

v) "Innsett styremedlemmer. Et styremedlem må det ikke være noe å utsette på. For en styreleder er Guds forvalter." Dette gir ikke mening. Man kan ikke gå fra generelt til spesielt. For at det skal bli logikk, må det i tilfelle stå: "Innsett styreledere. En styreleder må det ikke være noe å utsette på. For et styremedlem er Guds forvalter." Men teksten har IKKE denne rekkefølgen.

La meg bytte ut biskop med overordnet, og prest med underordnet. Det er slik hierarkitilhengerne hevder opplegget var i Det nye testamentet. Da blir det slik i brevet til Titus:

“En underordnet må det ikke være noe å utsette på: Han skal være én kvinnes mann, barna hans må være troende, ikke oppsetsige og ikke kunne beskyldes for å leve vilt og utsvevende. For en overordnet er Guds forvalter, og det må ikke være noe å utsette på ham.” Hæ?!

Du slipper å klø deg i hodet hvis du slår sammen prest og biskop til én tjeneste.

Mer om dette finner du her:
Mikrobiskopene

1. Klemens brev

HVA BETYR DETTE FOR OSS I DAG?
Dette betyr at hvis noen sier at du er i konflikt med Bibelen hvis du starter opp med kristne hussamlinger hjemme uten at det er under ledelse av en prest som står under en biskop, så kan du ta det helt rolig. Gjør som Priska, Akvillas, Lydia, Filemon, Nymfa og de andre første kristne som åpnet hjemmene sine. Les mer om det virkelige allmenne prestedømmet.

Kommentarer