Gå til hovedinnhold

Hvorfor har vi kirkegårder (gravplasser styrt av Kirken)?

Hvorfor har vi kirkegårder? Historien er slik: De første kristne hadde verken kirker eller kirkegårder. De møttes i hjemmene eller på en strand. Når noen døde, måtte man følge samfunnets regler. I Romerriket kunne man bli begravd enten på slektens private tomt eller på offentlige tomter avsatt til formålet. De første kristne, samt martyrene, måtte følge romerloven.

På 300-tallet bygde man kirker. Man flyttet så martyrer fra deres graver og inn i kirkene hvor de ble begravd på nytt, i gulvet for eksempel under alteret. Biskoper og prester ville gjerne bli begravd ved siden av martyrene inne i kirkene. Til slutt ble det ikke plass til alle som ville bli begravd inne i kirkene, så man utvidet med kirkegård.


Men saken er altså at de første kristne, de som vi kan lese om i NT, hadde verken kirker eller kirkegårder, man har altså ikke teologisk dekning for å mene at kirkegårder er noe kristne er nødt til å gå inn for. Det er ikke dermed sagt at kirkegårder er en fæl skikk som kristne bør holde seg unna. Men man kan heller ikke hevde at gravplasser ordnet av kommunen eller slekten er noe kristne ikke må gå inn for.


Jeg synes myndighetene bør legge til rette for flere typer gravplasser i dag. Hvorfor skal Den norske kirke ha nesten monopol på gravplassområder? Det fins jo både ateister og kristne utenfor Den norske kirke.


Den norske kirke er dessuten i ferd med å dele seg fra Staten, kirkegårdenes skjøter overføres til Kirken. Kirkegårdene blir dermed i privat eie, det vil si de blir eiet av Den norske kirke. Da bør også mange andre private kunne slippe til, men også gjerne kommunen.


Det er ikke lett å få oversikten over hvem som har ansvar for hva innen Kirke og Stat, men jeg tror det er slik at S
taten lønner prestene og at kommunene betaler for driften av kirkegårdene og kirkebygningen. For tiden overføres kirkegårdene fra kommunen til Kirken, så nå er det Kirken, ikke kommunen, som eier kirkegårdene.

Selv om det er kommunen som betaler for driften, er det gjerne Kirken som styrer driften, det vil si at det er Kirken som bestiller traktor som kan måke snø på kirkegården, da kan traktoren være fra et privat firma og ikke fra kommunen. Ganske sammenvevd system med ulike aktører…

Kommentarer

Lordie sa…
hva med å bygge menigheten, Guds hus, Hans kropp??? Hva vet du om det?
Sjur Jansen sa…
Jeg tror menighet blant annet skal være organisk, ikke-hierarkisk, tjenende, relasjonell og flytende. Og selvsagt kristusfokusert og kjærlighetsfull. Jeg tror videre at vi alle har ulike gaver som kan brukes i Guds rike, disse må få plass. Flest mulig må få støtte til å være selvstendige personer som kan gjøre en innsats i Guds rike. Man må ikke bygge en menighet rundt én spesiell gave/person. Man må heller ikke ha tradisjoner og ordninger som betyr at alle oppfordringene i NT blir bremset. Dessverre er det mange slike tradisjoner dagens kirker.

Det er mye å si om menighetsliv, kan du være noe mer spesifikk i ditt spørsmål?
Lordie sa…
Menigheten er på en måte som du beskriver, organisk, ikke-hierarkisk, tjenende, relasjonell, flytende, kjærlightesfull og Kristus er hodet, slik det står i Bibelen. Menigheten er Kristi Kropp, Hans uttrykk på jorden, Hans brud. Og den er reell og vokser opp i mange lysestaker i Europa. Det er en i Oslo og Grimstad, snart i flere byer på sørlandet. Men mitt spørsmål til deg er om du har erfart et slikt menighetsliv der Kristus er "Stigen" til Himmelene, og møtene i menighteslivet er hellig grunn pga Kristi funskjon som "Stige" når Han er midt i blant oss?
Sjur Jansen sa…
Begrepet du viser til, kjenner jeg ikke, men det kan jo hende jeg bare bruker et annet ord om det samme.

At Kristus kun uttrykker seg i Grimstad og Oslo, er jeg ikke enig i.

Kan du tenke deg å presentere deg? Det er hyggeligere å snakke sammen da.
Lordie sa…
Jeg trodde du hadde tilgang til min epost konto i og med at du er administrator. Mitt navn er Rolf og jeg er en troende. Kristus har nok sitt uttrykk i andre byer i Norge, men spørsmålet er om Han har sitt fulle uttrykk der, og om det er en enhets grunn? Det er hva Herren behøver og ønsker, at vi som troende bygger en felles menighet, Hans Kropp, Kristi Brud. Det er det jeg mener med lysestaker i Grimstad og Oslo. Det finnes andre steder i Norge som troende har erfaring av Herren, men har de Hans visjon? Har de sett Hans ønske, hva Han behøver for å komme tilbake? For sitt andre komme? Akkurat som i Sitt første komme ønsket Herren vår fader at den siste rest av Hans utvalgte at de skulle gjenreise Hans tempel i Jerusalem, på samme måte trenger vi å gjøre det i dag, på en åndelig måte, bli restaurert, gjenløst inn i Kristus, i Hans menighet, Hans hus, Hans tempel.
Lordie sa…
Jeg snakker om Guds økonomi, om Guds husholdning.

Du kan lese mer her

www.rhemabooks.org
Sjur Jansen sa…
Jeg er helt uenig i teologien til de forfatterne du viser til: Watchman Nee and Witness Lee.

Lenken du ga, går til et sted der man kan laste ned bøker gratis hvis man legger igjen epost og passord. Jeg har ikke lastet ned, men jeg kjente igjen de to forfatterne, jeg har to slike bøker hjemme.

Du selv går inn for ikke-hierarki, i følge kommentaren din over. Men Watchman Nee gjør ikke det, han er hierarkist, han bruker bare andre ord for hierarki, for eksempel delegert autoritet.

Noen eksempler fra første sidene i boken til Watchman Nee:

Side 19: ”Han [Gud] gav Adam autoritet og satte Eva under Adams autoritet. Han ville at den ene skulle ha autoritet og den andre være underordnet. Både i den gamle og den nye skapning er dette prioritetsprinsipp grunnlaget for autoriteten.”


Side 21: ”Når du møter den Gud har gitt autoritet, møter du i virkeligheten Gud selv.”Side 22: ”Det første en kristen arbeider må lære, er å adlyde autoritet.”Side 22: ”Alltid når noen kristne brødre kommer sammen, opplever man at en åndelig rangorden finner sted.”Side 22: ”Vi skulle ikke være opptatt av hva som er galt og rett, godt og ondt, men i stedet burde vi lære å kjenne den som står over oss.”Side 24: ”Noen personer er som villdyr som ikke kan adlyde.”Side 24: ”Lær deg å praktisere delegert autoritet.”Side 30: ”Enhver som forsøker å tjene uten først å ha møtt autoriteten, ofrer fremmed ild. Enhver som sier ”Hvis han kan, så kan jeg også”, lever i opprør.”Side 30: ”Akkurat som den delegerte autoriteten følger Gud, skulle også de som er underordnet autoritet følge Guds delegerte autoritet.”Dette er altså hentet fra boka ”Åndelig autoritet” av Watchman Nee som døde i 1972. 

Teologien synes jeg ikke stemmer med landskapet i NT.

Watchman Nee ga også ut boka "Det normale menighetsliv" som mange trykker til sitt bryst. Den er "mykere" og man kan fort bli tilhenger av hans lære. Men når man leser hans bok "Åndelig autoritet", ser man en helt annen tone.

Boken Åndelig autoritet er delt i to: 
1) Autoritet og underkastelse
 2) Delegerte autoriteter.

Man kan ikke ha Watchman Nees bøker som sine lærebøker og samtidig si at man går inn for ikke-hierarki. Men det virker som enkelte mener at hierarki kun handler om formelle presteposisjoner, og at man på den måten kan si at man er ikke-hierarkist fordi man er mot prestesystemet. Men det er uansett hierarki dersom man legger opp til at man må adlyde andre kristne i et rangordensystem.

PS: Jeg kan ikke se epostadressen din, bloggsystemet eies av Google.
Lordie sa…
Den autoritet han snakker om er Kristus, og hvis du ikke vil underlegge deg den autoriteten, da har du ikke Kristus som Hode
Lordie sa…
Kristus er Hodet i hele Hans Kropp, dvs menigheten. Men Hans Kropp er i dag oppdelt og oppstykket. Herren ønsker en forent menighet, en universal menighet, noe du sikkert er enig ikke finnes i dag. Når Watchman Nee taler om autoritet, at vi må underordne oss den, så er det ikke en verdslig autoritet, men Kristi autoritet, som blir beskrevet av Paulus i Kolosserbrevene. Tjeneste som prester er noe man blir ilagt av Kristus, også en rekke andre tjenester i menigheten. Men da under Kristi autoritet, og ikke under den menneskelige autoritet, fordi gjør man det så er man under Satans autoritet, og er i opprør mot Kristus og den Treenige Gud. Hadde du lest mer av Watchman Nee og Witness Lee, så hadde du forstått dette.

MVH

Rolf
Lordie sa…
Kolosserbrevet, unnskyld forveksler litt

Vil bare vise til Kol 1:18

Og takk for at du hørte på. Ha det bra.

MVH

Rolf