Gå til hovedinnhold

Ateister og kreasjonister om opprinnelsen til universet og menneskene


Kristne har ulike oppfatninger om hvordan dyr og planter er blitt til. Har Gud skapt alt? Har Gud skapt noe og overlatt resten til naturkreftene? Hvor mye har evolusjon bidratt? 

Nedenfor får du en oversikt, jeg har tatt med ateisten og agnostikeren også. Slike oversikter vil aldri bli helt presise eller uttømmende, men det gir en pekepinn på hvilke ulike syn som finnes.

Ikke viktig for troen: De fleste kristne mener at hva man tror om for eksempel opprinnelsen til DNA, om big bang og om tidspunktet for når Gud blåste ånd inn i mennesket, er ikke avgjørende for frelse. 

Et svevende spagettimonster bak Månen, som ateister pleier å trekke frem som eksempel, eller andre gudelignende vesener som hypotetisk sett kan befinne seg inne i universet, er ikke en konstruksjon som kan sammenlignes med Gud som kristne legger til grunn for sin tro. Alle kristne mener at Gud står utenfor universet, utenfor tiden og så videre.

Ateist

A: Har ingen filosofisk forklaring på naturlovene, materiens tilblivelse, tiden og rommet. Tror naturlige prosesser skapte det første livet. Støtter seg deretter til evolusjonsteorien. Tror at Jorda og universet er milliarder av år gamle. Tror ikke at det har vært en verdensomspennende flom slik Bibelen forteller om. Har enten ingen eller en svak filosofisk begrunnelse for å gi mennesket en opphøyd verdi. Avviser at Gud eksisterer. Agnostikeren har derimot et "vet ikke"-forhold til Guds eksistens.

Teistisk evolusjonist

TE: Tror Gud står bak naturlover og materie og at Gud med det la til rette for å skape mennesket, først gjennom naturlige prosesser som utviklet en urcelle og deretter gjennom evolusjonens kraft. Tror at Jorda og universet er milliarder av år gamle. Tror ikke at det har vært en verdensomspennende flom. Noen teistiske evolusjonister tror at Gud blåste ånd/sjel inn mennesket på et visst tidspunkt og ga mennesket en opphøyd verdi. Andre mener evolusjonen utviklet sjelen.

Intelligent design

ID: Tror at det står en intelligent designer bak naturkrefter, materie, livets tilblivelse, DNA-koden og komplekse organer. Det ligger i kortene at designeren må være Gud, men ID-tilhengere bruker som regel ikke ordet Gud i sin argumentasjon. Det er prinsipielt et åpent spørsmål hvem designeren kan være, det kan for eksempel være muslimenes Allah eller de kristnes Gud. Mange ID-tilhengere er kristne og argumenterer for Gud i andre sammenhenger. ID ytrer seg lite om universets alder eller om det har vært en flom. ID holder seg kun til vitenskapelig argumentasjon, man henter ikke argumenter fra Bibelen.

Gammel jord kreasjonist

GJK: Tror Gud står bak naturlover og materie og at jord og univers er milliarder av år gamle. Tror Gud skapte nye slag planter og dyr, samt DNA og komplekse organer, hver gang det hadde gått noen millioner år. Evolusjonens kraft virket bare mellom disse skaperøyeblikkene. Blåste så ånd inn i mennesket på et visst tidspunkt og ga mennesket en opphøyd verdi. Tror ikke at det har vært en verdensomspennende flom.

Ung jord kreasjonist

UJK: Tror Gud står bak naturlover og materie og at Gud skapte alt, både universet og ulike former for liv for tusener av år siden i løpet av seks dager. Gud både skapte mennesket og blåste ånd inn mennesket på den sjette dagen og ga mennesket en opphøyd verdi. Tror det har vært en verdensomspennende flom. Argumenterer ut fra Bibelen og henter støtte fra vitenskapen. Tror samtidig på deler av evolusjonsteorien, men ikke at et fiskelignende dyr kan bli et menneske.

Uten synspunkter 

UFT: I tillegg er det mange kristne som selv ikke har gjort seg opp en mening i slike spørsmål, enten fordi de mener spørsmålene er uviktige eller fordi de ikke har grublet over disse spørsmålene. Siden de andre gruppene har forkortelser som brukes i en del debatter, slik som UJK, ID og så videre, kan man for eksempel kalle denne siste gruppen UFT, det vil si "uviktig for troen", hvis man skal forkorte når man chatter eller samtaler.

Hvert kirkesamfunn kan inneholde mange syn

Til en viss grad er det sammenheng mellom kirkesamfunn og hvilke synspunkter man har i disse spørsmålene. Men selv i små menigheter er det antagelig stor sprik i hva medlemmene mener.

Kommentarer